Vedtægter


I nærværende vedtægter gælder følgende:
Simpelt flertal defineres som 1 stemme over halvdelen af de gyldigt afgivne stemmer.
Med “landsforeningen” menes “Rygforeningen
Med “lokalafdelingen” eller “foreningen” menes “Rygforeningen, Esbjerg Lokalafdeling”.
Foreningen er stiftet den 7.11.1995 i Esbjerg.
                                              

§1.  Navn og hjemsted.

Stk. 1. Foreningens navn er “Rygforeningen, Esbjerg Lokalafdeling” (foreningen).
Stk. 2. Foreningen er en selvstændig afdeling af “Rygforeningen (landsforeningen).
Stk. 3. Foreningens hjemsted er Esbjerg.
Stk. 4. Foreningens adresse er den til enhver tid valgte formand eller, hvis det måtte blive oprettet, foreningens kontor. 

§ 2 Rygforeningens formål
·         At være samlingssted for personer med rygskader og -lidelser af enhver art, som er opstået i såvel fritid som arbejdsliv
·         At give medlemmerne mulighed for relevant viden og indsigt omkring rygskader og ryglidelser
·         At vejlede og henvise medlemmerne til rådgivning ydet af frivillige faglige ressourcepersoner som f.eks. advokater, socialrådgivere m.v.
·         At give medlemmerne mulighed for via dialogforum, at udveksle viden og erfaring om bla. behandlingssystemet.
·         At følge udviklingen i de love og bestemmelser på arbejdsmarkedet og pensionsområdet, der har betydning for medlemmerne
·         At skabe mulighed for at medlemmerne kan komme i dialog med offentlige og politiske myndigheder.
·         At være en hjælp til selvhjælp for forebyggelse af rygskader og ryglidelser
·         At gennemføre aktiviteter med relevante fagpersoner med oplysning om rygskader og ryglidelser, samt om forebyggelse heraf.
                                                                                       
§ 3 Optagelse af medlemmer
Alle, som vil gå ind for foreningens formål, kan optages. Det være sig individuelle personer over 18 år, virksomheder, organisationer m.fl.

§4 Generalforsamlingen
Stk. 1. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.
Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes en gang om året i februar måned og der indkaldes ved medlemsbladet, mail eller brev til medlemmerne med mindst 4 ugers varsel med angivelse af dagsorden.
Stk. 3. Alle ordinære betalende medlemmer er stemmeberettigede.
Stk. 4. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
Stk. 5. Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:
                             1.   Valg af dirigent.
                             2.   Valg af stemmetællere.
                             3.   Formandens beretning og godkendelse heraf.
                             4.   Fremlæggelse af regnskab og godkendelse heraf.
                             5.   Godkendelse af budget.
6.   Behandling af indkomne forslag.
                             7.   Forslag til kontingent og vedtagelse.
                             8.   Valg af formand (når generalforsamlingen afholdes i lige årstal.)
                             9.   Valg af kasserer (når generalforsamlingen afholdes i ulige årstal.)
10. Valg af op til 3 bestyrelsesmedlemmer - 1 vælges i lige år og 2 vælges i ulige år.
11. Valg af 2 suppleanter.
12.  Valg af 2interne revisorer – 1 vælges i ulige år og 1 vælges i lige år.
13.  Eventuelt.
Valgperioden er 2 år for bestyrelsesmedlemmer og interne revisorer og 1 år for suppleanter. Alle ordinære, betalende medlemmer er stemmeberettigede. (Passive medlemmer har ingen stemmeret.) Lokalafdelingen arbejder ud fra de på Generalforsamlingen godkendte vedtægter.
 
Stk. 6. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.
Stk. 7. Forslag om vedtægtsændringer, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 15. dec. Der kan ikke vedtages forslag, der er i strid med Landsforeningens vedtægter.
Stk. 8. Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen eller opstillet til valg på generalforsamlingen.
Stk. 9. Generalforsamlingen træffer sine beslutninger ved simpelt flertal ved håndsoprækning.
Stk. 10. Skriftlig afstemning anvendes dog, når det begæres af blot een mødedeltager.

Stk. 11. Ved personvalg, hvor der er foreslået flere end det antal der skal vælges, skal det altid foregå ved skriftlig afstemning. Ved sådanne personvalg anvendes reglen om simpelt flertal også.
Stk. 12. På generalforsamlingen uddeles regnskabet til de fremmødte. 
                                                                                 
 § 5 Ekstraordinær
generalforsamling
Stk. 1. Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når flertallet i bestyrelsen finder det nødvendigt.
Stk. 2. Ekstraordinær generalforsamling kan også afholdes, når mindst 1/3 af medlemmerne fremsætter skriftlig begrundet anmodning herom over for formanden. I dette tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest 4 uger efter at anmodningen er kommet til formandens kendskab.
Stk. 3. Indkaldelsesfristen for en ekstraordinær generalforsamling er mindst 2 uger.

                                                     
§ 6 Bestyrelsen

Stk. 1. Foreningens daglige ledelse udgøres af bestyrelsen, der foruden formand og kasserer består af 3 medlemmer.
Stk. 2. Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen. (Se § 4 Generalforsamlingen stk. 5.)
Stk. 3. Senest 2 uger efter en generalforsamling afholdes første bestyrelsesmøde. Her konstituerer bestyrelsen sig selv med de poster, der ikke er direkte valgt. Der vælges en næstformand og en sekretær.
Stk. 4. Bestyrelsen leder foreningen i overensstemmelse med nærværende vedtægter og generalforsamlingens beslutninger.
Stk. 5. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.
Stk. 6. Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst 3 bestyrelsesmedlemmer er til stede. Beslutninger træffes ved simpelt flertal.
Stk. 7. Formanden og i dennes fravær næstformanden indkalder og leder bestyrelsens møder. Indkaldelse sker skriftligt med angivelse af dagsorden med mindst 8 dages varsel, når formanden skønner det nødvendigt, eller når mindst 3 bestyrelsesmedlemmer fremsætter ønske herom over for formanden. I sådanne tilfælde afholdes mødet senest 2 uger efter, at anmodningen er kommet til formandens kendskab.
Stk. 8. Hvis der er flertal for det i bestyrelsen, kan bestyrelsessuppleanterne deltage i alle bestyrelsesmøder, dog uden stemmeret.
Stk. 9. Bestyrelsen kan nedsætte udvalg, hvori mindst 1 bestyrelsesmedlem deltager, samt et passende antal foreningsmedlemmer.
Stk. 10. Såfremt et af de 5 bestyrelsesmedlemmer udtræder af bestyrelsen før tid indtræder 1. suppleanten og så fremdeles. Udtræder mere end 2 bestyrelsesmedlemmer, indkaldes der til ekstraordinær generalforsamling.

                                                  
§ 7 Økonomi og regnskab

Stk. 1. Foreningens regnskabsår følger kalenderåret. Bestyrelsen er ansvarlig overfor generalforsamlingen for årsregnskabet.
Stk. 2. Foreningens regnskab føres af kassereren. Bestyrelsen har ligeledes ansvar for at føre lokalafdelingens medlemsregister.
Stk. 3. Foreningens betalingsmiddel er dankort/netbank/bankoverførsler. Betalinger over et beløb, som er fastsat af bestyrelsen, kan kun foretages med bestyrelsens godkendelse. Formanden kan råde over en kassebeholdning, hvis maksimale størrelse fastsættes af bestyrelsen.
Stk. 4. Årsregnskabet udarbejdes af kassereren og revideres af de på generalforsamlingen valgte interne revisorer.
Stk. 5. De interne revisorer kan til enhver tid kræve adgang til at gennemgå kassebeholdning, bankindskud, regnskab og bilag. De skal som minimum 2 gange om året kontrollere regnskaberne. Ved uregelmæssigheder rapporteres straks til bestyrelsen.

                                                 
§ 8 Tegningsregler og hæftelse

Stk. 1. Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af formanden og mindst 1 bestyrelsesmedlem i forening.
Stk. 2. Ved optagelse af lån tegnes foreningen udelukkende af den samlede bestyrelse.
Stk. 3. Der påhviler ikke bestyrelsen eller foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, der påhviler foreningen.

                                                 
§ 9 Vedtægtsændringer

Stk. 1. Disse vedtægter kan kun ændres ved afstemning på en generalforsamling, hvor forslaget fremgår af dagsordenen, og når mindst 2/3 stemmer herfor.
Stk. 2. Vedtægtsændringer træder i kraft umiddelbart efter vedtagelse på generalforsamlingen.

                                                 
§ 10 Opløsning

Stk. 1. Opløsning af foreningen kan kun finde sted, når 2 på hinanden følgende generalforsamlinger har vedtaget dette med hver mindst 2/3 flertal. Den ene af disse generalforsamlinger skal være ordinær.
Stk. 2. Ved foreningens opløsning anvendes en eventuel restformue til almennyttige formål iht § 2 Rygforeningens formål.  

                                                 
§ 11 Datering

 Vedtægterne vedtaget på generalforsamling den _7.11.1995 i Esbjerg og træder i kraft fra denne dato.
Vedtægten er ændret på generalforsamling den 31.5.1996.i Esbjerg.
Vedtægten er ændret på generalforsamling den 24.3.1999, 13,4,2000, 26.3.2001, 19,3,2003, og 18, 10.2007. i Esbjerg.
Vedtægten er ændret på generalforsamling den _7.4.2011 i Esbjerg.
Vedtægten er ændret på generalforsamling den _25.2, 2015.i Esbjerg.
 

Kalender

Cookies er nødvendige for at få hjemmesiden til at fungere, men de gemmer også information om hvordan du bruger vores hjemmeside, så vi kan forbedre den både for dig og for andre. Cookies på denne hjemmeside bruges primært til trafikmåling og optimering af sidens indhold. Du kan forsætte med at bruge vores side som altid, hvis du accepterer at vi bruger cookies.

Læs mere om vores cookies her »
Rygforeningen - en god forening at have i ryggen | rygforeningen@gmail.com