Vedtægter


Rygforeningen Kolding 

Gældende vedtægter for Rygforeningens Kolding.

§ 1. Lokalafdelingens navn og adresse.
Lokalafdelingens navn er ”Rygforeningen, Kolding lokalafdeling”
og er stiftet i 1996. Lokalafdelingens hjemsted og adresse er den siddende lokalformands adresse.
 
§ 2.
Stk. 1 Lokalafdelingens formål er
         - At være lokalafdeling under Rygforeningen.
         - At være lokalafdeling for alle i Kolding  med ryglidelser og rygskader.
         - At arrangere lokale aktiviteter i overensstemmelse med Rygforeningens formål.
         - At arrangere aktiviteter og arbejde for træningsmuligheder til styrkelse og
           forebyggelse af rygskader.
 
§ 3.   Optagelse af medlemmer i Rygforeningen.
1.      Alle som kan tilslutte sig Rygforeningens formål og er myndig kan optages.
2.      Indmeldelse sker på foreningen indmeldelsesblanket eller ved henvendelse til
         Rygforeningens landskasserer. Medlemsskabet er først gyldigt, når medlemmet har
         
betalt kontingent.

3.      Udmeldelse kan ske ved skriftlig henvendelse til landskassereren med virkning fra
         udgangen af regnskabsåret.
4       Medlemmerne betaler et af generalforsamlingen fastsat kontingent. Kontingentet
         opkræves af landskassereren forud for hvert regnskabsår.
5       Medlemskab af Rygforeningen er en forudsætning for at deltage i lokalafdelingernes    
         aktiviteter /arrangementer.
 
 § 4. Generalforsamlingen.
        Generalforsamlingen er lokalafdelingens øverste myndighed. Ordinær generalforsamling
        afholdes en gang årligt i februar  måned.
        Indkaldelse kan ske pr. brev, mail eller via medlemsbladet med mindst 4 ugers varsel.
    
        Alle medlemmer, der har betalt gyldigt kontingent, kan stemm ved generalforsamlingen.        
        Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
        Passive medlemmer har ikke stemmeret.
 
       Generalforsamlingen ledes af den til enhver tid siddende
       lokalformand.
 
       Forslag til behandling skal være lokalformanden i hænde senest 3 uger inden
       generalforsamlingen, for at det kan komme med på dagsordenen.

       Generalforsamlingen træffer sine beslutninger med simpelt flertal (en stemme over
       halvdelen af de gyldigt afgivne stemmer) ved håndsoprækning. Skriftlig afstemning
       anvendes, hvis mødedeltagerne ønsker dette. Ved personvalg, hvor der er foreslået flere
       kandidater, foretages skriftlig afstemning.
    
       Generalforsamlingen ledes af en dirigent, som ikke må være medlem af bestyrelsen.

     Dagsordenen ved den ordinære generalforsamling skal som minimum indeholde følgende:

 1.    Valg af dirigent
 2.    Valg af stemmetællere
 3.    Formandens beretning
 4.    Fremlæggelse og godkendelse af regnskab
 5.    Fremlæggelse af budget
 6.    Indkomne forslag til behandling
 7.    Valg af bestyrelse
Landsformand og landskasserer kan ikke have tilsvarende poster i lokalafdelingerne. Valgperioden er 2 år for bestyrelsesmedlemmer og 1 år for suppleanter.
 •    Valg af bestyrelsesmedlemmer
 •    Bestyrelsen kan min. være 3 bestyrelsesmedlemmer
     Bestyrelsen kan max. være 7 bestyrelsesmedlemmer   
     1 (max. 4) vælges i ulige år. (lige år)
     1 (max. 3) vælges i lige år. (ulige år)
      8.     Valg af 2 suppleanter
              Valg af 2 interne revisorer -
              1 vælges i lige år, og 1 vælges i ulige år.
      
      9.     Eventuelt.


§ 5 Ekstraordinær generalforsamling
       
Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når lokalbestyrelsen finder det nødvendig  
      eller 1/3 af medlemmerne fremsætter begrundet anmodning om det til lokalformanden.
      
      Indkaldelsesfristen for en ekstraordinær generalforsamling er 2 uger.

§ 6  Lokalafdelingens daglige ledelse
       Lokalafdelingen ledes af den til enhver tid valgte lokalbestyrelse i overensstemmelse med
       nærværende vedtægter.

       Efter generalforsamlingen afholdes konstituerende møde, hvor poster/opgaver i
       lokalbestyrelsen fordeles blandt de valgte.
      
       Lokalformanden indkalder og leder bestyrelsesmøderne.
       Indkaldelsen sker skriftligt med dagsorden.
      
       Lokalbestyrelsen fastsætter selv sin dagorden.  
 
       Lokalbestyrelsen kan nedsætte arbejdsgrupper og udvalg til   varetagelse af specielt
       afgrænsede opgaver.

       Lokalbestyrelsen holder møde efter behov.
      
       Lokalbestyrelsen træffer sine afgørelser ved simpelt flertal.
 
       Lokalbestyrelsen er beslutningsdygtig, når 2/3 af lokalbestyrelsens medlemmer er til
       stede.

       Ved stemmelighed er det lokalformandens stemme, der er afgørende.

       Der skrives beslutningsreferat, som udsendes til lokalbestyrelsens medlemmer med kopi
       til hovedbestyrelsen.

       Referatet godkendes på det efterfølgende l  lokalbestyrelsesmøde.
 
§ 7   Økonomi, regnskab og revision.
1      Lokalafdelingens regnskabsår følger kalenderåret.
2      Lokalbestyrelsen er regnskabsansvarlig overfor egen generalforsamlingen og
        Rygforeningen.
3      Regnskabet skal til enhver tid udarbejdes i henhold til de retningslinjer, Rygforeningen
        har udarbejdet.
4     Lokalafdelingens regnskab føres af kassereren og revideres af de valgte revisorer.
5     Kassereren fører også medlemsregister over de lokale, betalende medlemmer.
6     Lokale aktiviteter og arrangementer afregnes direkt til lokalafdelingen.
7     Regnskabet revideres af de på generalforsamlingen valgte revisorer.
        
§ 8       Tegningsregler
Stk.1     Lokalafdelingen tegnes udadtil ved underskrift af min. 2 som følger:
             Lokalformanden samt enten lokalkassereren eller
             lokalnæstformanden .
             Der må ikke optages lån eller anden disposition, der kan
             medføre gæld.
Stk.2     Kassereren har ansvar for lokalafdelingens konti.  
 
§ 9        Eksklusion.
             Medlemmer, som handler til skade for foreningen eller som ikke betaler kontingent,
             kan ekskluderes efter indstilling fra    bestyrelsen.
 
§ 10      Vedtægtsændringer
Stk.1     
Vedtægter kan kun ændres på en generalforsamling hvor ændringsforslagene
             fremgår af dagorden, og 2/3 af de fremmødte stemmer for.  
 
Stk.2    Lokalafdelingens vedtægter må ikke stride imod den af landsforeningens fastsatte
            standardvedtægt for Rygforeningens lokalafdelinger.        
Stk.3    Vedtægtsændringer træder i kraft straks efter vedtagelse
 

§ 11     Opløsning
Stk.1    Opløsning af lokalafdeling kan kun finde sted med 2/3 flertal af de fremmødte ved 2
            på hinanden følgende generalforsamlinger, hvoraf den ene skal være ordinær.


Stk.2     Lokalafdelingens formue reserveres max ½ år i landsforeningen i tilfælde af
             opløsning, med henblik på at undersøge muligheden for at oprette en ny
             lokalafdeling. Herefter tilfalder midlerne Rygforeningen.
Besøg os på Facebook
Kalender Kolding
Se hele kalenderen
Cookies er nødvendige for at få hjemmesiden til at fungere, men de gemmer også information om hvordan du bruger vores hjemmeside, så vi kan forbedre den både for dig og for andre. Cookies på denne hjemmeside bruges primært til trafikmåling og optimering af sidens indhold. Du kan forsætte med at bruge vores side som altid, hvis du accepterer at vi bruger cookies.

Læs mere om vores cookies her »
Rygforeningen - en god forening at have i ryggen