Vedtægter


Rygforeningen Kolding 

VEDTÆGTER FOR Rygforeningen Kolding

§ 1. Navn og tilhørsforhold

Foreningens navn er: Rygforeningen Kolding.

Foreningens hjemsted er Kolding Kommune.

Rygforeningen Kolding er stiftet i 1996.

 

§ 2. Formål

Rygforeningen Kolding ønsker at:

- være en forening for alle i Kolding kommune med rygproblemer.

- arrangere aktiviteter og arbejde for træningsmuligheder til styrkelse

og forebyggelse af rygproblemer.

 

§ 3. Organisation

Rygforeningen Koldings øverste ledelse er generalforsamlingen, som

består af medlemmer, der har betalt kontingent rettidigt.

Generalforsamlingen vælger:

- En bestyrelse på 5 - 7 personer

- 2 suppleanter for bestyrelsen

- 1 revisor

- 1 suppleant for revisor

Valg til bestyrelsen sker for en periode på 2 år, således at mindst 2

personer er på valg i lige år og mindst 3 i ulige år. Revisor og

suppleanter er på valg hvert år.

 

§ 4. Generalforsamlingen

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.

Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt senest med

udgangen af marts måned. Bestyrelsen indkalder til generalforsamling

med mindst 4 ugers varsel via mail/brev.

Alle medlemmer, der har betalt gyldigt kontingent, kan stemme ved

generalforsamlingen. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Passive medlemmer har ikke stemmeret.

Forslag til behandling skal være formanden, skriftligt, i hænde senest

14 dage før generalforsamlingen, for at komme med på dagsordenen.

Generalforsamlingen træffer sine beslutninger ved simpelt flertal (en

stemme over halvdelen af de gyldigt afgivne stemmer) ved

håndsoprækning. Skriftlig afstemning anvendes, hvis mødedeltagerne

ønsker dette.

Ved personvalg, hvor der er foreslået flere kandidater, foretages

skriftlig afstemning.

Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der ikke er medlem af

bestyrelsen.

Dagsordenen til den ordinære generalforsamling skal som minimum

indeholde følgende:

1. Valg af dirigent

2. Formandens beretning

3. Fremlæggelse af regnskab, budget og kontingent

4. Indkomne forslag.

5. Valg (Jf. § 3)

6. Eventuelt

Umiddelbart efter generalforsamlingen afholdes konstituerende møde,

hvor poster/opgaver i bestyrelsen fordeles blandt de valgte. Der skal

som minimum udpeges formand, næstformand og kasserer.

 

§ 5. Rygforeningen Koldings bestyrelse

Rygforeningen Koldings daglige ledelse forestås af bestyrelsen (Jf. § 3).

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når 2/3 af bestyrelsen er til stede.

Bestyrelsen uddelegerer den daglige drift til et forretningsudvalg, som

består af formand, næstformand og kasserer.

Bestyrelsen udarbejder regnskab og budget.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

Bestyrelsen kan sammensætte samarbejdsgrupper af medlemmer, der

kan fungerer som idéudviklingsforum for foreningen, dog skal

bestyrelsen være repræsenteret.

Der skrives et beslutningsreferat efter hver bestyrelsesmøde, som

udsendes til bestyrelsens medlemmer.

Tegningsregler: Rygforeningen Kolding tegnes udadtil ved underskrift af

minimum 2 som følger:

- Formanden samt kassereren eller næstformanden. Der må ikke

optages lån eller anden disposition, der kan medføre gæld.

- Kassereren har ansvar for foreningens konti.

 

§ 6. Medlemskab

Som medlem kan enhver optages, som har interesse i at støtte

foreningens formål. Medlemskab er bindende for et år ad gangen.

 

§ 7. Kontingent/finansiering

De årlige kontingenter godkendes af generalforsamlingen.

Rygforeningen Kolding søges herudover finansieret ved bidrag fra det

offentlige.

 

§ 8. Vedtægtsændringer

Vedtægtsændringer kræver et flertal på 2/3 af generalforsamlingens

fremmødte medlemmer.

 

§ 9. Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når bestyrelsen finder

det nødvendigt eller 1/3 af medlemmerne fremsætter begrundet

anmodning om det til formanden. Bestyrelsen indkalder med mindst 14

dages varsel.

 

§ 10. Regnskab

Regnskabsåret for Rygforeningen Kolding er kalenderåret.

 

§ 11. Opløsning

Opløsning af foreningen kræver et flertal på 2/3 af

generalforsamlingens eller den ekstraordinære generalforsamlings

fremmødte medlemmer.

Opløsningen skal herefter godkendes på en efterfølgende ekstraordinær

generalforsamling.

Ved opløsning af foreningen skal foreningens midler anvendes til

forskning i ryglidelser.

 

§ 12. Datering

Vedtægterne er vedtaget på ekstraordinær generalforsamling i Kolding

d. 6. december 2016 og træder i kraft fra denne dag. Vedtægterne er

ændret ved ordinær generalforsamling d. 21. marts 2017.

Bestyrelsens Underskrifter:

Kalender Kolding
Se hele kalenderen
Cookies er nødvendige for at få hjemmesiden til at fungere, men de gemmer også information om hvordan du bruger vores hjemmeside, så vi kan forbedre den både for dig og for andre. Cookies på denne hjemmeside bruges primært til trafikmåling og optimering af sidens indhold. Du kan forsætte med at bruge vores side som altid, hvis du accepterer at vi bruger cookies.

Læs mere om vores cookies her »
Rygforeningerne - en god forening at have i ryggen