Vedtægter


 Ryg Vejle 
Gældende vedtægter for Ryg Vejle
§1. Foreningens navn og adresse.

Foreningens navn er ”Ryg Vejle” og er stiftet i 1996, som en del af ”Landsforeningen Rygforeningen”. På nuværende som en selvstændig afdeling. Foreningens hjemsted og adresse er den til hver tid siddende formands adresse.
 
§ 2. Foreningens formål er
 Stk. 1. At være en forening for alle med rygproblemer i Vejle kommune.
Stk. 2.  At arrangere aktiviteter, og arbejde for træningsmuligheder til styrkelse af ryg, og forebyggelse af rygproblemer.
 
§ 3. Optagelse af medlemmer
Stk. 1. Alle som kan tilslutte sig Ryg Vejles formål og er myndig
kan optages.


stk. 2. Indmeldelse sker på foreningens hjemmeside, eller ved henvendelse til kassereren. Medlemskabet er først gyldigt, når medlemmet har betalt kontingent.


stk. 3. Udmeldelse kan ske ved skriftlig henvendelse til kassereren
med virkning fra udgangen af sæsonafslutning.


 stk. 4. Medlemmerne betaler et af generalforsamlingen fastsat kontingent. Kontingentet indbetales via hjemmesiden eller til kassereren forud for opstart af sæson i september.


stk. 5. Medlemskab af Ryg Vejle er en forudsætning for at deltage
i foreningens aktiviteter /arrangementer.
 
§4 Generalforsamlingen
Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt i februar måned.
Indkaldelse  sker pr. mail med mindst 4 ugers varsel.
    
Alle medlemmer, der har betalt gyldigt kontingent, kan stemme
Ved generalforsamlingen. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

 Forslag til behandling skal være formanden i hænde senest    3 uger inden generalforsamlingen, for at det kan komme med på dagsordenen.

Generalforsamlingen træffer sine beslutninger med simpelt flertal (en stemme over halvdelen af de gyldigt afgivne stemmer) ved håndsoprækning. Skriftlig afstemning anvendes, hvis mødedeltagerne ønsker dette. Ved personvalg, hvor der er foreslået flere kandidater, foretages skriftlig afstemning.
     
Generalforsamlingen ledes af en dirigent, som ikke må være medlem af bestyrelsen.
Dagsordenen ved den ordinære generalforsamling skal som   minimum indeholde følgende:
1.  Valg af dirigent
2.  Valg af stemmetællere
3.  Formandens beretning
4.  Fremlæggelse og godkendelse af regnskab
5.  Fremlæggelse af budget
6.   Indkomne forslag til behandling        
7.   Valg af bestyrelse
          
Valgperioden er 2 år for bestyrelsesmedlemmer og
1 år for suppleanter.
Valg af bestyrelsesmedlemmer
Bestyrelsen kan min. være 3 bestyrelsesmedlemmer.
Bestyrelsen kan max. være 7 bestyrelsesmedlemmer.  
2 (max. 4) vælges i ulige år.
1 (max. 3) vælges i lige år.           
Valg af 2 suppleanter
8.  Valg af 2 interne revisorer – vælges hvert år
9.  Eventuelt.


§ 5 Ekstraordinær generalforsamling
Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendig, eller 1/3 af medlemmerne fremsætter begrundet anmodning om det til formanden.
         
Indkaldelsesfristen for en ekstraordinær generalforsamling er 2 uger.

§ 6 Foreningens daglige ledelse
Foreningen ledes af den til enhver tid valgte bestyrelse i overensstemmelse med nærværende vedtægter.


Efter generalforsamlingen afholdes konstituerende møde, hvor poster/opgaver i bestyrelsen fordeles blandt de valgte.
Der skal som minimum udpeges formand, næstformand og kasserer.
Formanden indkalder og leder bestyrelsesmøderne.
Indkaldelsen sker skriftligt med dagsorden.
Bestyrelsen fastsætter selv sin dagsorden. 
Bestyrelsen kan nedsætte arbejdsgrupper og udvalg til varetagelse af specielt afgrænsede opgaver.
Bestyrelsen holder møde efter behov.
Bestyrelsen træffer sine afgørelser ved simpelt flertal.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når 2/3 af bestyrelsens medlemmer er til stede.
Ved stemmelighed er det formandens stemme, der er afgørende.
Der skrives beslutningsreferat, som udsendes til bestyrelsens medlemmer.

Referatet godkendes på det efterfølgende bestyrelsesmøde.
 
§ 7 Økonomi, regnskab og revision.
1     Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.
2     Bestyrelsen er regnskabsansvarlig overfor generalforsamlingen.
3     Regnskabet skal til enhver tid udarbejdes i henhold til de retningslinjer, foreningen har udarbejdet.
4     Foreningens regnskab føres af kassereren og revideres af generalforsamlingens valgte interne revisorer.                                                          
5     Kassereren fører også medlemsregister over betalende medlemmer.
6     aktiviteter og arrangementer afregnes direkte til foreningen.
 
 
§ 8        Tegningsregler
Stk.1    Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af min. 2
             som følger:
             Formanden samt kassereren.
 Der må ikke optages lån eller anden disposition, der kan medføre gæld.
 
Stk.2    Kassereren har ansvar for foreningens konti.  
 
 
§ 9        Eksklusion.
             Medlemmer, som handler til skade for foreningen eller som ikke betaler kontingent, kan ekskluderes efter indstilling fra bestyrelsen.
 
 
§ 10      Vedtægtsændringer
Stk.1    
Vedtægter kan kun ændres på en generalforsamling. Dette gælder både ordinær og ekstraordinær generalforsamling, hvor ændringsforslagene fremgår af dagsorden, og 2/3 af de fremmødte stemmer for. 
            
Stk.2    Vedtægtsændringer træder i kraft straks efter vedtagelse
 

§ 11      Opløsning
Stk.1  Opløsning af foreningen kan kun finde sted med 2/3 flertal af de fremmødte ved enten ordinær generalforsamling, eller ekstraordinær generalforsamling.
Stk.2   Foreningens formue skal i tilfælde af opløsning anvendes til andre foreninger/klubber i Vejle kommune med vægt på fysiske aktiviteter og social samvær for deres medlemmer.
  

Vedtægterne er godkendt og vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 27. oktober 2016, med ikrafttrædene den 1. januar 2017

 
Kalender Vejle
Se hele kalenderen
Cookies er nødvendige for at få hjemmesiden til at fungere, men de gemmer også information om hvordan du bruger vores hjemmeside, så vi kan forbedre den både for dig og for andre. Cookies på denne hjemmeside bruges primært til trafikmåling og optimering af sidens indhold. Du kan forsætte med at bruge vores side som altid, hvis du accepterer at vi bruger cookies.

Læs mere om vores cookies her »
Rygforeningerne - en god forening at have i ryggen