Vedtægter

Gældende vedtægter for Rygforeningen

§1.   Foreningens navn og adresse.
Stk.1.  Landsforeningens navn er "Rygforeningen" og er stiftet i 1995.
Stk.2.  Landsforeningens hjemsted og adresse er den siddende formands adresse.


§2.    Foreningens formål er:
Stk.1.  At være en forening for alle med ryglidelser og rygskader.

Stk.2.  At være en forening der orientere/informer om hjælpemuligheder for ryglidelse
          
og rygskader
Stk.3.  At give medlemmerne mulighed for at udveksle viden og erfaring bl.a via foreningens 
          
dialogforum. 
Stk.4.  At være hovedforening for lokalafdelingerne i Danmark.
Stk.5.  At oprette nye lokalafdelinger.
Stk.6.  At bistå lokalafdelingerne med uddannelse i henhold til til foreningens og     
          
lokalafdelingernes formål, som beskrevet i vedtægterne, godkendt af landsforeningen.
Stk.7.  Landsforeningen tager sig af de overordnede retningslinjer for foreninge og   
          
lokalforeningerne.
Stk.8.  Lokalafdelingerne er enheder med egen bestyrelse og vedtægter, hvori deres formål e
         
 defineret. Vedtægterne skal være godkendt af landsforeningen.
Stk.9.  Lokalafdelingerne servicerer lokalområdet med aktiviteter i henhold til vedtægter.

§3.     Optagelse af medlemmer

Stk.1. Alle der kan tilslutte sig foreningens formål og er myndig, kan optages.

Stk.2.  Indmeldelse sker på foreningens indmeldelses blanket eller ved henvendelse til
          foreningens landskasserer. Medlemsskabet er først gyldigt,nårmedlemmet har betalt
          kontingentet.              

Stk.3.  Udmeldelse kan ske ved skriftlig henvendelse til landskasseren med virkning fra
          udgangen af regnskabsåret

Stk.4.  Medlemmerne betaler et af generalforsamlingens fastsat kontingent
          Kontingentet opkræves forud for hver regskabs år.


§4.  Generalforsamlingen
Stk.1.  Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. Ordinær generalforsamling
          afholdes en gang årligt i april måned. Indkaldelse kan ske pr. brev, mail eller via
          medlemsbladet med mindst 4 ugers varsel.

Stk.2.  Alle betalende medlemmer kan stemme ved generalforsamling, der kan ikke stemmes     
          
ved fuldmagt.
Stk.3.  Passive medlemmer har ikke stemmeret.
Stk.4.  Forslag til behandling skal være formanden i hænde senest 3 uger inden
          generalforsamlingen, for at det kan komme med på dagsordenen.

Stk.5.  Generalforsamlingen træffer sine beslutninger med simpelt flertal (en stemme over
          halvdelen af de gyldigt afgivne stemmer) ved håndsoprækning.

Stk.6.  Skriftlig afstemning anvendes, hvis mødedeltagerne begærer dette. Ved personvalg,
          hvor der er foreslået flere kandidater, foretages skriftlig afstemning.

Stk.7.  Generalforsamlingen ledes af en diregent, som ikke må være medlem af bestyrelsen.

Stk.8.  Dagsordenen ved den ordinære generalforsamling skal som minimum indeholde
          følgende:

 1.  Valg af dirigent
 2.  Valg af stemmetællere
 3.  Formandens beretning
 4.  Fremlæggelse og godkendelse af regnskab
 5.  Fremlæggelse af budget
 6.  Indkomne forslag til behandling
 7.  Godkendelse af kontingent og fordeling af samme.
 8.  Valg af bestyrelse

           Landsformand og landskasserer kan ikke have tilsvarende poster i lokalafdelingerne

           Valgperioden er 2 år for bestyrelsesmedlemmer og 1 år for suppleanter.​

 1.  Valg af formand - vælges i ulige år
 2.  Valg af kasserer - vælges i lige år
 3.  Valg af min. 3 max. 5 bestyrelsesmedlemmer 1 (max. 3) vælges i ulige år, 1 (max. 2)
 4.  vælges i lige år
 5.  Valg af 2 suppleanter
 6.  Valg af 2 interne revisorer. 1 vælges i lige år, og 1 vælges i ulige år.
 7.  Valg af ekstern revisorer.
 8.  Eventuelt

§5. Ekstraordinær generalforsamling
Stk.1.   Ekstra ordinær generalforsamling kan afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt
           eller 1/3 af medlemmerne begrundet anmodning om det til formanden.

Stk.2.   Indkaldelses fristen for en ekstra ordinær generalforsamling er 2 uger.

§6. Foreningens daglige ledelse
Stk.1.  Foreningen ledes af den til enhver tid valgte bestyrelse i overensstemmelse med
            nærværend vedtægter.

Stk.2.  Efter generalforsamlingen afholdes konstituerende møde, hvor poster/opgaver i
            bestyrelsen fordeles blandt de valgte. Formanden indkalder og leder
            bestyrelsesmøderne. Indkaldelse sker skrifteligt med dagsorden. 

Stk.3.    Bestyrelsen fastsætter selv sin dagsorden.
Stk.4.    Bestyrelsen kan nedsætte arbejdsgrupper og udvalg til varetagelse af specielt
            afgrænsede opgaver.

Stk.5.    Bestyrelsen holder møde efter behov.
Stk.6.    Bestyrelsen træffer sine afgørelser ved simpelt flertal.
Stk.7.    Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når 2/3 af hovedbestyrelsens medlemmer er til stede.
Stk.8.    Ved stemmelighed er det formandens stemme, der er afgørende.
Stk.9.    Der skrives beslutningsreferat, som udsendes til bestyrelsens medlemmer.
stk.10.   Referatetgodkendes på det efterfølgende bestyrelsesmøde.

§7. Økonomi, regnskab og revision.
Stk.1.   Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.
Stk.2.   Bestyrelsen er regnskabsanvarlig overfor generalforsamlingen.
Stk.3.   Foreningens regnskab føres af kassereren, og revideres af det valgte revisionsfirma.
Stk.4.   Kassereren fører medlemsregister over alle medlemmer.
Stk.5.   Regnskabet revideres af de på generalforsamlingen valgte revisorer eller et valgt
           revisionsfirma.


          Rygforeningens lokalafdelinger:
Stk.6.
   En lokalafdeling kan i henhold til deres egne vedtægter ikke optage lån.
              Rygforeningen og andre lokalforeninger kan ikke hæfte for gæld, der er stiftet af en 
              lokalafdelings bestyrelse og dennes generalforsamling
Stk.7.    Lokalafdelinger er på grundlag deres aktivitetsindtægter ansvarlig for afholdelse af 
             udgifter til egen drift, herunder også udgifter til faciliteter, træner og instruktører.


§8.     Tegningsregler
Stk.1.   Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af min. 2 som følger
Stk.2.   Formanden samt kassereren eller næstformanden.
Stk.3.   Der må ikke optages lån eller anden disposition, der kan medføre gæld.
Stk.4.   Kassereren har ansvar for foreningens konti.


§9.     Eksklusion
Stk.1.   Medlemmer som handler til skade for foreningen eller som ikke betaler kontingent, kan 
           ekskluderes efter indstilling fra bestyrelsen.


§10.  Vedtægtsændringer
Stk.1.   Vedtægter kan kun ændres på en generalforsamling hvor ændringsforslagene fremgår
           af dagsorden, og 2/3 af de fremmødte stemmer for.


§11.  Opløsning
Stk.1.   Opløsning af foreningen kan kun finde sted med 2/3 flertal af de fremmødte
           ved 2 på hinanden følgende generalforsamlinger, hvoraf den ene skal være ordinær.


Stk.2.   Foreningens formue skal i tilfælde af opløsning anvendes til forskning med mindst 
           
50%, resten kan fordeles til tilsvarende arbejde beskrevet i vores formål §2. stk.1.        

Stk.3.   Arv: Ved opløsning skal restformue fra arven gives til børn og unge med rygsygdomme
           til ekstraordinær hjælp, i form af tilskud til deltagelse i genoptræning og andre    
           aktiviteter, der ikke betales på anden måde og til forskning i rygsygdomme.Vedtægternes ikrafttræden
Denne vedtægt træder i kraft ved den første generalforsamling år 1995
Vedtægten er ændret og vedtaget på generalforsamlingen i Esbjerg den 20/4 2002
Vedtægten er ændret og vedtaget på generalforsamlingen i Kolding den 22/4 2006
Vedtægterne er ændret ved navneskifte på ekstaordinær generalforsamling den 7/10 2007
Vedtægterne er ændret og vedtagelse på ekstraordinær generalforsamling  12/2 2011
Vedtægterne er ændret og vedtaget på det ordinære delegertmøde i Kolding den 20/4 2013
Vedtægterne er ændret og vedtaget på  ekstraordinært delegertmøde i Vejle den 17/1 2015
Vedtægterne er ændret og vedtaget på generalforsamlingen i Vejle den 30/4 2016
            


 

Kalender

Cookies er nødvendige for at få hjemmesiden til at fungere, men de gemmer også information om hvordan du bruger vores hjemmeside, så vi kan forbedre den både for dig og for andre. Cookies på denne hjemmeside bruges primært til trafikmåling og optimering af sidens indhold. Du kan forsætte med at bruge vores side som altid, hvis du accepterer at vi bruger cookies.

Læs mere om vores cookies her »
Rygforeningen - en god forening at have i ryggen | rygforeningen@gmail.com