Vedtægter for 

 Ryggen Horsens

Gældende vedtægter for Ryggen Horsens.

§ 1. Lokalafdelingens navn og adresse.
Lokalafdelingens navn er Ryggen Horsens lokalafdeling og er stiftet i 1998.
Lokalafdelingens hjemsted og adresse er den siddende lokalformands adresse.

§ 2.
Stk. 1 Lokalafdelingens formål er
         - At være lokalafdeling under Rygforeningen.
         - At være lokalafdeling for alle i (bynavn) med ryglidelser og rygskader
         - At arrangere lokale aktiviteter i overensstemmelse med Rygforeningens formål.
         - At arrangere aktiviteter og arbejde for træningsmuligheder til styrkelse og
           
forebyggelse af rygskader. 

§ 3. Optagelse af medlemmer i Rygforeningen.
1.  Alle som kan tilslutte sig Rygforeningens formål og er myndig
     kan optages.
2   Indmeldelse sker på foreningens indmeldelsesblanket eller ved henvendelse til
     Rygforeningens landskasserer. Medlemsskabet er først gyldigt, når medlemmet har
     betalt kontingent.
3   Udmeldelse kan ske ved skriftlig henvendelse til landskassereren
     med virkning fra udgangen af regnskabsåret.
4   Medlemmerne betaler et af generalforsamlingen fastsat kontingent.
     Kontingentet opkræves af landskassereren forud for hvert regnskabsår.
5   Medlemskab af Rygforeningen er en forudsætning for at deltage
     i lokalafdelingernes aktiviteter /arrangementer.
 
 § 4. Generalforsamlingen.
     Generalforsamlingen er lokalafdelingens øverste myndighed. Ordinær
     generalforsamlingen afholdes en gang årligt i februar måned.
     Indkaldelse kan ske pr. brev, mail eller via medlemsbladet, med mindst 4 ugers varsel.
    
     Alle medlemmer, der har betalt gyldigt kontingent, kan stemme
     ved generalforsamlingen.
     Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
     Passive medlemmer har ikke stemmeret.
 
     Generalforsamlingen ledes af den til enhver tid siddende lokalformand.
 
     Forslag til behandling skal være lokalformanden i hænde senest 3 uger inden
     generalforsamlingen, for at det kan komme med på   dagsordenen.

     Generalforsamlingen træffer sine beslutninger med simpelt flertal (en stemme over
     halvdelen af de gyldigt afgivne stemmer) ved håndsoprækning. Skriftlig afstemning
     anvendes, hvis mødedeltagerne ønsker dette. Ved personvalg, hvor der er foreslået
     flere kandidater, foretages skriftlig afstemning.
    
     Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen.

     Dagsordenen ved den ordinære generalforsamling skal som minimum indeholde
     følgende:

 1.    Valg af dirigent
 2.    Valg af stemmetællere
 3.    Formandens beretning
 4.    Fremlæggelse og godkendelse af regnskab
 5.    Fremlæggelse af budget
 6.    Indkomne forslag til behandling.   
 7.    Valg af bestyrelse
Landsformand og landskasserer kan ikke have tilsvarende poster i lokalafdelingerne.
 
Valgperioden er 2 år for bestyrelsesmedlemmer og 1 år for suppleanter.
 •     Valg af formand - vælges i ulige år (lige år)
 •     Valg af kasserer -  vælges i lige år  (ulige år)
 •     Valg af min. 3 max. 5 bestyrelsesmedlemmer -
      1 (max. 3) vælges i ulige år. (lige år)
      1 (max. 2) vælges i lige år. (ulige år)
 •     Valg af 2 suppleant 
      8.       Valg af 2 interne revisorer -
                1 vælges i lige år, og 1 vælges i ulige år.            
      9.       Eventuelt.

5 Ekstraordinær generalforsamling
       
Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når lokalbestyrelsen finder det
       nødvendig eller 1/3 af medlemmerne fremsætter begrundet anmodning om det til        
       lokalformanden.
      
       Indkaldelsesfristen for en ekstraordinær generalforsamling er 2 uger.

§ 6 Lokalafdelingens daglige ledelse
       Lokalafdelingen ledes af den til enhver tid valgte lokalbestyrelse i overensstemmelse
       med nærværende vedtægter.   
 
       Efter generalforsamlingen afholdes konstituerende møde,
       hvor poster/opgaver i lokalbestyrelsen fordeles blandt de valgte.
      
       Lokalformanden indkalder og leder bestyrelsesmøderne.
       Indkaldelsen sker skriftligt med dagsorden.
      
       Lokalbestyrelsen fastsætter selv sin dagsorden.  
 
       Lokalbestyrelsen kan nedsætte arbejdsgrupper og udvalg til varetagelse af specielt
       afgrænsede opgaver.

       Lokalbestyrelsen holder møde efter behov.
       Lokalbestyrelsen træffer sine afgørelser ved simpelt flertal.
       Lokalbestyrelsen er beslutningsdygtig, når 2/3 af lokalbestyrelsens medlemmer
       er til stede.
       Ved stemmelighed er det lokalformandens stemme, der er afgørende.

       Der skrives beslutningsreferat, som udsendes til lokalbestyrelsens medlemmer med
       kopi til hovedbestyrelsen.

       Referatet godkendes på det efterfølgende    lokalbestyrelsesmøde.
 
§ 7  Økonomi, regnskab og revision.
1     Lokalafdelingens regnskabsår følger kalenderåret.
2     Lokalbestyrelsen er regnskabsansvarlig overfor egen generalforsamlingen og
       Rygforeningen.
3     Regnskabet skal til enhver tid udarbejdes i henhold til de  retningslinjer,
       Rygforeningen har udarbejdet.
4     Lokalafdelingens regnskab føres af kassereren, og revideres af de valgte revisorer.
5     Kassereren fører også medlemsregister over lokale medlemmer, der deltager i
       aktiviteter.
6     Lokale aktiviteter og arrangementer afregnes direkte
       til lokalafdelingen.
7     Regnskabet revideres af de på generalforsamlingen valgte
       revisorer.
        
§ 8      Tegningsregler
Stk.1   Lokalafdelingen tegnes udadtil ved underskrift af min. 2
           som følger:
           Lokalformanden samt kassereren eller næstformanden.
           Der må ikke optages lån eller anden disposition, der kan
           medføre gæld.
Stk.2   Kassereren har ansvar for lokalafdelingens konti.  
 
§ 9    Eksklusion.
           Medlemmer, som handler til skade for foreningen eller som  ikke betaler
           kontingent, kan ekskluderes efter indstilling fra bestyrelsen.
 
§ 10   Vedtægtsændringer
Stk. 1
Vedtægter kan kun ændres på en generalforsamling
           hvor ændringsforslagene fremgår af dagsorden, og 2/3 af de fremmødte
           stemmer for.  
Stk. 2  Lokalafdelingens vedtægter må ikke stride imod den af landsforeningens
           fastsatte standardvedtægt for Rygforeningens lokalafdelinger. 
Stk.3   Vedtægtsændringer træder i kraft straks efter vedtagelse
 

§ 11     Opløsning
Stk.1    
Opløsning af lokalafdeling kan kun finde sted med 2/3 flertal af de fremmødte
            ved 2 på hinanden følgende generalforsamlinger, hvoraf den ene skal være
            ordinær.

Stk.2   Lokalafdelingens formue reserveres max ½ år i landsforeningen i tilfælde af    
            opløsning, med henblik på at undersøge muligheden for at oprette en lokalafdeling. 
            Herefter tilfalder midlerne Rygforeningen.            
 

 

Kalender

Cookies er nødvendige for at få hjemmesiden til at fungere, men de gemmer også information om hvordan du bruger vores hjemmeside, så vi kan forbedre den både for dig og for andre. Cookies på denne hjemmeside bruges primært til trafikmåling og optimering af sidens indhold. Du kan forsætte med at bruge vores side som altid, hvis du accepterer at vi bruger cookies.

Læs mere om vores cookies her »
Rygforeningen - en god forening at have i ryggen | rygforeningen@gmail.com