Vedtægter for 

 Ryggen Horsens

 

VEDTÆGTER 
 Side 1 af 4


§1.         Foreningens navn og adresse.
               Foreningens navn er ”RYGGEN Horsens”. Foreningens hjemsted og
               adresse er den til enhver tid siddende formands adresse.
 
 
§ 2.        Foreningens formål er
Stk. 1.    At være en forening for alle med rygproblemer.
Stk. 2.    At arrangere aktiviteter og arbejde for træningsmuligheder til
               styrkelse- og forebyggelse af rygproblemer.
 
 
§ 3.        Optagelse af medlemmer
Stk. 1.    Alle, som kan tilslutte sig foreningens formål og er myndig,
               kan optages.
Stk. 2.    Indmeldelse sker på foreningens hjemmeside eller ved
               henvendelse til kassereren. Medlemskabet er først gyldigt,
               når medlemmet har betalt kontingent.
Stk. 3.    Medlemmerne betaler et af generalforsamlingen fastsa
               kontingent. Kontingentet indbetales via hjemmesiden eller til
               kassereren forud for hver generalforsamling.
Stk. 4.    Udmeldelse skal ske ved skriftlig henvendelse til kassereren
               med virkning fra udgangen af kalenderåret.
Stk. 5.    Medlemskab af RYGGEN Horsens er en forudsætning for at
               deltage i foreningens aktiviteter /arrangementer.

 
 
§4          Generalforsamlingen
Stk. 1.    Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.
               Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt i marts
               måned. Indkaldelse sker pr. mail med mindst 4 ugers varsel.
Stk. 2.    Alle medlemmer, der har betalt gyldigt kontingent, kan stemme
               ved generalforsamlingen. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
               Passive /støtte-medlemmer har ikke stemmeret.
Stk. 3.    Forslag til behandling skal være formanden skriftligt i hænde
               senest 3 uger inden generalforsamlingen, for at det kan komme
               med på dagsordenen.
Stk. 4.    Generalforsamlingen træffer sine beslutninger ved
               håndsoprækning med simpelt flertal (en stemme over halvdelen
               af de gyldigt afgivne stemmer). Skriftlig afstemning anvendes,
               hvis blot et medlem ønsker dette. Ved personvalg, hvor der er
               foreslået flere kandidater, foretages skriftlig afstemning.
Stk. 5.    Generalforsamlingen ledes af en dirigent, som ikke må være
               medlem af bestyrelsen.
 
 
Dagsordenen ved den ordinære generalforsamling skal som minimum indeholde følgende:


1.           Valg af dirigent
2.           Valg af stemmetællere
3.           Formandens beretning
4.           Fremlæggelse og godkendelse af regnskab
5.           Fremlæggelse og godkendelse af budget
6.           Indkomne forslag til behandling
7.           Forslag til kontingent og vedtagelse.
8.           Valg af formand (når generalforsamlingen afholdes i lige årstal.)
9.           Valg af kasserer (når generalforsamlingen afholdes i ulige årstal.)
10.         Valg af op til 3 bestyrelsesmedlemmer - 1 vælges i lige år og 2
              vælges i ulige år.
11.         Valg af 2 suppleanter.
12.         Valg af 2 interne revisorer 1 vælges i ulige år og 1 vælges i lige år.
13.         Eventuelt.
 
Valgperioden er 2 år for bestyrelsesmedlemmer og 1 år for suppleanter.
 
 
§ 5 Ekstraordinær generalforsamling
Stk. 1.    Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når bestyrelsen
               finder det nødvendig, eller 1/3 af medlemmerne fremsætter
               begrundet anmodning om det til formanden.
Stk. 2.    Indkaldelsesfrist for ekstraordinær generalforsamling er 2 uger.
 
 
§ 6 Foreningens daglige ledelse
Stk. 1.    Foreningen ledes af den til enhver tid valgte bestyrelse i
               overensstemmelse med nærværende vedtægter.
Stk. 2.    Efter generalforsamlingen afholdes konstituerende møde, hvor
               poster/opgaver i bestyrelsen fordeles blandt de valgte.
Stk. 3.    Formanden indkalder og leder bestyrelsesmøderne.
               Indkaldelsen sker skriftligt med dagsorden.
Stk. 4.    Bestyrelsen fastsætter selv sin dagsorden.
Stk. 5.    Bestyrelsen kan nedsætte arbejdsgrupper og udvalg til
               varetagelse af specielt afgrænsede opgaver.
Stk. 6.    Bestyrelsen træffer sine afgørelser ved simpelt flertal.
Stk. 7.    Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når 2/3 af bestyrelsens
               medlemmer er til stede. Ved stemmelighed er det formandens
               stemme, der er afgørende. Der skrives beslutningsreferat, som
               udsendes til bestyrelsens medlemmer.
Stk. 8.    Referatet godkendes på det efterfølgende bestyrelsesmøde.
 
 
§ 7 Økonomi, regnskab og revision.
Stk. 1.    Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.
Stk. 2.    Bestyrelsen er regnskabsansvarlig overfor generalforsamlingen
Stk. 3.    Regnskabet skal til enhver tid udarbejdes i henhold til de
               retningslinjer, foreningen har udarbejdet.
Stk. 4.    Foreningens regnskab føres af kassereren og revideres af de på
               generalforsamlingens valgte interne revisorer.
Stk. 5.    Kassereren fører medlemsregister over betalende medlemmer
               samt deltagerliste over de forskellige aktiviteter.
 
 
§ 8         Tegningsregler
Stk. 1.     Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af formanden og kassereren.
Stk. 2.     Der må ikke optages lån eller anden disposition, der kan medføre gæld
Stk. 3.     Kassereren har ansvaret for foreningens konti.
 

 
§ 9 Eksklusion.
Stk. 1     Medlemmer, som handler til skade for foreningen eller som ikke
               betaler kontingent, kan ekskluderes af bestyrelsen.
 
 
§ 10       Vedtægtsændringer
Stk. 1.     Vedtægter kan kun ændres på en generalforsamling. Dette
                gælder både ordinær og ekstraordinær generalforsamling, hvor
                ændringsforslagene fremgår af dagsorden, og 2/3 af de fremmødte
                stemmer for.
Stk. 2.     Vedtægtsændringer træder i kraft straks efter vedtagelse
 
 
§ 11       Opløsning
Stk. 1.    Opløsning af foreningen kan kun finde sted med 2/3 flertal af de
               fremmødte ved enten ordinær generalforsamling, eller
               ekstraordinær generalforsamling.
Stk. 2.    Foreningens formue skal i tilfælde af opløsning anvendes til
               andre Foreninger/Klubber i Horsens kommune med vægt på
               fysiske aktiviteter og socialt samvær for deres medlemmer.
 
 
Vedtægterne vedtaget på generalforsamlingen i Horsens den 2. marts 2017
            
 

 

Horsens kalender
Se hele kalenderen
Cookies er nødvendige for at få hjemmesiden til at fungere, men de gemmer også information om hvordan du bruger vores hjemmeside, så vi kan forbedre den både for dig og for andre. Cookies på denne hjemmeside bruges primært til trafikmåling og optimering af sidens indhold. Du kan forsætte med at bruge vores side som altid, hvis du accepterer at vi bruger cookies.

Læs mere om vores cookies her »
Rygforeningerne - en god forening at have i ryggen